ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
1)Οργανωτική δομή (Ανάλυση- Σχεδιασμός)
2) Συστημικός – Λειτουργικός Σχεδιασμός / Οργάνωση τμημάτων
3)Διαδικασίες εσωτερικής οργάνωσης
4)Περιγραφή θέσεων εργασίας
5) Εσωτερικοί Κανονισμοί λειτουργίας
6) Reengineering

 

 

1) Οργανωτική δομή (Ανάλυση- Σχεδιασμός)

Ο όρος οργανωτική δομή (organizational structure) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση (δημόσια ή ιδιωτική) διαχειρίζεται τους ανθρώπους που διαθέτει και τις εργασίες που πρέπει να εκτελέσει ώστε να επιτύχει τους στόχους της. Όταν η επιχείρηση αποτελείται από πολύ λίγα άτομα, η διαμόρφωση μιας αυστηρής οργανωτικής δομής συνήθως δεν έχει ιδιαίτερο νόημα, όμως στην περίπτωση μεγαλύτερων σχημάτων ο καθορισμός μιας συγκεκριμένης οργανωτικής δομής διαχωρίζει τις αρμοδιότητες των υπαλλήλων, προσδιορίζει με σαφήνεια τους οργανωτικούς τους ρόλους και διευκολύνει τη συνεργασία τους.

 

 

2) Συστημικός – Λειτουργικός Σχεδιασμός / Οργάνωση τμημάτων

Ο λειτουργικός προγραμματισμός αποτελεί την ατμομηχανή της επιχείρησης, αφού την  προετοιμάζει για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων, συνδυάζοντας τις εισροές, τις οποίες μέσω μιας ατέρμονης διαδικασίας, μετατρέπει σε εκροές. Με τον λειτουργικό προγραμματισμό καθορίζεται και προγραμματίζεται σε μεγάλο βαθμό η παραγωγική δυνατότητα της επιχείρησης.

i) Οργάνωση πωλήσεων

Η λειτουργία των πωλήσεων, ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της επιχείρησης και της αγοράς, παίζει καταλυτικό ρόλο στην υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής και συνδέεται άμεσα με την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Παρατηρείται λοιπόν,  μια μετακίνηση από τις παραδοσιακές πωλήσεις στο αναδυόμενο πρότυπο που έχει σαν επίκεντρο την προσαρμοστικότητα και τη δημιουργία σχέσεων. Η ανάγκη αυτή υπαγορεύει διαφορετική προσέγγιση από την πλευρά του πωλητή, υιοθετώντας ένα σύγχρονο, ευέλικτο και αποτελεσματικό μοντέλο πωλήσεων. Ο σημερινός πωλητής καθίσταται πλέον ένας ολοκληρωμένος manager με τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες και αντιληπτικές ικανότητες.

 

ii) Οργάνωση εμπορικής διεύθυνσης

Η Εμπορική Διεύθυνση έχει αναλάβει την υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής ανάπτυξης και είναι υπεύθυνη για την προώθηση των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία καθώς και για την ενημέρωση και προσέλκυση νέων πελατών. Η Εμπορική Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για τις εμπορικές συμφωνίες της εταιρείας καθώς επίσης και για την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού συνεργαζόμενοι στενά με την τεχνική διεύθυνση.

 

iii) Οργάνωση λογιστηρίου

Η καρδιά μιας επιχείρησης είναι το λογιστήριο. Ένα άρτια οργανωμένο λογιστήριο μπορεί να συνεισφέρει στην έγκαιρη και σωστή λήψη αποφάσεων, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα. Ένα σωστά οργανωμένο λογιστήριο παρέχει εχέγγυα εσωτερικής υγείας και εύρυθμης λειτουργίας των καθημερινών συναλλαγών.

 

iv) Οργάνωση αποθηκών/ Logistics

Logis­tics είναι η φυσική διανομή των προϊόντων και συγκεκριμένα εκείνο το τμήμα της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας που σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει την αποδοτική και αποτελεσματική κανονική και αντίστροφη ροή και αποθήκευση των προϊόντων, υπηρεσιών και των σχετικών πληροφοριών από το σημείο προέλευσης τους έως το σημείο κατανάλωσης τους, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών.

 

v) Οργάνωση διανομής

Με τον όρο δίκτυα διανομής ή δίκτυα πωλήσεων ή κανάλια διανομής εννοούμε τόσο την οργανωτική δομή των διαφόρων μονάδων μέσα στην επιχείρηση όσο & τους έξω από την επιχείρηση αντιπροσώπους και dealers, χονδρεμπόρους και λιανοπωλητές μέσω των οποίων γίνεται το ΜΚΤ των διαφόρων προϊόντων & υπηρεσιών.

 

 

3) Διαδικασίες εσωτερικής οργάνωσης

Μιλώντας για Εσωτερική Επικοινωνία στους κόλπους επιχειρήσεων και οργανισμών αναφερόμαστε σε ένα σύστημα καθημερινών λειτουργιών (γραπτών, προφορικών και ηλεκτρονικών) που αφορούν στην άμεση επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων, αλλά και εργαζομένων μεταξύ τους.

 

 

4) Περιγραφή θέσεων εργασίας

Η περιγραφή στις θέσεις  εργασίας που δημοσιεύονται είναι πολύ σημαντική και για τους υπεύθυνους εύρεσης προσωπικού, και για τους υποψηφίους που βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, για διαφορετικό λόγο τον καθένα.

Για τα στελέχη που ασχολούνται με την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού, μια πλήρης περιγραφή θέσης σημαίνει:

  • Παρουσίαση μιας επιχείρησης που γνωρίζει τις ανάγκες της.
  • Εύρεση προσωπικού που καλύπτει κατάλληλα τις εν λόγω θέσεις εργασίας.
  • Προσέλκυση συνειδητοποιημένου ανθρώπινου δυναμικού, με πλήρη γνώση των απαιτήσεων της νέας δουλειάς.

Για τους υποψήφιους για εργασίας μεταφράζεται σε:

  • Δυνατότητα επιλογής της απασχόλησης που ταιριάζει απόλυτα στο προφίλ τους.
  • Γνώση των καθηκόντων που συνοδεύουν την εργασίααυτή.
  • Αξιολόγηση της θέσης, ευκολότερη αναζήτηση εργασίας και στοχευμένη εκδήλωση ενδιαφέροντος στις εκάστοτε αγγελίες.

 

 

5) Εσωτερικοί Κανονισμοί λειτουργίας

Κανονισμός εργασίας είναι μία συλλογική έγγραφη ρύθμιση των σχέσεων εργασίας μιας επιχείρησης προσαρμοσμένη στις ειδικές συνθήκες λειτουργίας της.  Μπορεί επίσης να συναντηθεί με τον όρο “εσωτερικός κανονισμός” ή “κανονισμός καταστάσεως”, ή “οργανισμός της επιχείρησης”, όταν ρυθμίζει θέματα που αφορούν την οργανωτική διάρθρωση της επιχείρησης.

 

 

6) Reengineering

Οι επιχειρήσεις σήμερα, καλούνται να λειτουργήσουν και να προσαρμοστούν μέσα σε ένα σύνθετο νέο περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από την παγκοσμιοποίηση της εποχής, την πολυπλοκότητα, την αβεβαιότητα, την ανταγωνιστικότητα, την σύγχρονη τεχνολογία. Αυτό έχει ως συνέπεια, την άσκηση πίεσης προς τις επιχειρήσεις για συνεχή προσαρμογή και άμεση ανταπόκριση στις αλλαγές, ορθολογική χρήση των πόρων, υψηλή σχέση τιμής/ ποιότητας, άριστη εξυπηρέτηση πελατών. Με άλλα λόγια, για να στεφθεί με επιτυχία οποιοδήποτε επιχειρηματικό εγχείρημα, ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στον σχεδιασμό ή αναδιάρθρωση της οργάνωσης της επιχείρησης, ώστε να επιτυγχάνονται όλα τα ανωτέρω.  Αυτό που στην διεθνή ορολογία ονομάζεται Business Process Reengineering.