ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
1) Συμβουλευτική επιχειρήσεων για την ανάπτυξη επιχειρηματικού και τακτικού- λειτουργικού προγραμματισμού
2) Μελέτες επιχειρηματικού σχεδιασμού
3) Μελέτες- Έρευνες αγοράς


 

1) Συμβουλευτική επιχειρήσεων για την ανάπτυξη επιχειρηματικού και τακτικού- λειτουργικού προγραμματισμού.

Ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων ερευνά τρόπους με τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η κερδοφορία, η μετοχική αξία, η αποδοτικότητα, ή η ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης του πελάτη. Προσπαθεί να εντοπίσει προβλήματα και να προτείνει λύσεις, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, ανάλογα με την περίσταση. Το εύρος των παρεχόμενων συμβουλών ενδέχεται να είναι περιορισμένο (π.χ., σε ποιους τομείς και με ποιους τρόπους να επεκταθεί η εκστρατεία για την προώθηση των πωλήσεων), ή εκτεταμένο (π.χ., αν η πιθανή επέκταση της επιχείρησης πρέπει να γίνει με συγχώνευση ή εξαγορά).Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία στο έργο του Συμβούλου είναι η διαγνωστική ανάλυση καθώς και η έρευνα σε βάθος και ο εντοπισμός των στοιχείων που θα πρέπει να προσεχθούν και να αναλυθούν, ώστε να γίνει η σύνθεση των στοιχείων και η εξαγωγή συμπερασμάτων που θα οδηγήσουν στις προτεινόμενες λύσεις. Η παροχή της συμβουλευτικής γίνεται με συναντήσεις δια ζώσης ή μέσω skype με τον επιχειρηματία και στελέχη της εταιρείας.

 


 

2)Μελέτες επιχειρηματικού σχεδιασμού.

Οι Μελέτες και ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ως ένας από τους κυριότερους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας αφορούν τόσο στην ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, στην εκτίμηση νέων αγορών και στην αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών, όσο και στις μελέτες υφιστάμενων δραστηριοτήτων.

i) Business Plan

Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός λειτουργεί σαν «πυξίδα» προς την βιωσιμότητα, την κερδοφορία, την ευημερία της επιχείρησης και την συνεχή βελτίωσή της. Βοηθάει την επιχείρηση να κατανοήσει και να αναλύσει τον ανταγωνισμό και το περιβάλλον στο οποίο ενεργεί, να σχεδιάσει τους στόχους, τις ενέργειες και τις λειτουργίες που απαιτούνται για την επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της.

 

 

ii) Marketing Plan

Το σχέδιο  marketing  εστιάζει στην ανάλυση, την εκτίμηση και τον συνδυασμό  των παραγόντων που περιβάλλουν το μείγμα  marketing κάθε επιχείρησης και οργανισμού και συγκεκριμένα αφορούν: ΠροϊόνΔιανομήΠροβολήΤιμήΑνθρώπινο Δυναμικό.

 

iii) Action Plan

Μια ακολουθία βημάτων που πρέπει να ληφθούν ή δραστηριότητες που πρέπει να εκτελεστούν καλά, για να πετύχει μια στρατηγική. Ένα σχέδιο δράσης έχει τρία κύρια στοιχεία (1) Ειδικά καθήκοντα: τι θα γίνει και από ποιον. (2) Χρονικός ορίζοντας: πότε θα γίνει. (3) Κατανομή πόρων: ποια ειδικά κονδύλια διατίθενται για συγκεκριμένες δραστηριότητες. Επίσης ονομάζεται πρόγραμμα δράσης.

 

iv) HR Planning

Ο Σχεδιασμός Ανθρώπινου Δυναμικού (HRP) είναι η διαδικασία πρόβλεψης των μελλοντικών απαιτήσεων ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού και καθορισμός του τρόπου με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα ικανότητα ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού για την εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων. Επομένως, επικεντρώνεται στη βασική οικονομική έννοια της ζήτησης και της προσφοράς στο πλαίσιο της ικανότητας του οργανισμού για ανθρώπινο δυναμικό.

 

v) Financial Planning

Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται συνεχείς αλλαγές και ραγδαίες μεταβολές των οικονομικών δεδομένων. Είναι επιτακτική ανάγκη η σημερινή επιχείρηση για να επιβιώσει, να έχει άμεση ενημέρωση για να μπορεί να προχωρά σε εκτίμηση των νέων δεδομένων και τον προγραμματισμό πλάνου επίτευξης των στόχων που έχει θέσει. Είμαστε δίπλα σας για να σας παρέχουμε προγραμματισμό και διαρκή εκτίμηση, ώστε μέσω του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, να οδηγηθεί ο επιχειρηματίας με ασφάλεια στους στόχους που έχει θέσει. Στόχος είναι να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που έχουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις στην εκτίμηση και στη μείωση των κινδύνων (risk management) που την περικλείουν. Κύριες δραστηριότητες αυτής της υπηρεσίας είναι:

  1. Ο καθορισμός προϋπολογισμών ανά τμήματος λειτουργίας μέχρι το master budget ή αντίστροφα
  2. Ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση των ταμειακών ροών της εταιρείας μέσω του cash flow
  3. Η δημιουργία και η παρακολούθηση κέντρων κόστους για άμεση ή πλήρη κοστολόγηση και παρακολούθηση της οικονομικής απόδοσης ανά business unit.

 

vi) MIS Planning

Ανάλυση δεδομένων και αναγκών. Καταγραφή στοιχείων και παραμετροποίηση αναγκών για τη δημιουργία εσωτερικού πληροφοριακού συστήματος ή πλατφόρμας διαχείρισης δεδομένων.

 

vii) Strategic Plan

Ο στρατηγικός σχεδιασμός περιλαμβάνει τις κινήσεις και βήματα που ακολουθεί η επιχείρηση για να επιτύχει τους στόχους τους οποίους έχει θέσει στα πλαίσια της στρατηγικής διαχείρισης. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει ένα ξεκάθαρο όραμα για το πού βρίσκεται η επιχείρηση στο εκάστοτε χρονικό σημείο και πώς θα αποκτήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά ώστε να κατακτήσει την κορυφή του χώρου στον οποίο ειδικεύεται σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

 

 

viii) Μελέτη σκοπιμότητας ή βιωσιμότητας

Ως μελέτη σκοπιμότητας/ βιωσιμότητας ορίζουμε τη διαδικασία εντοπισμού προβλημάτων και ευκαιριών, στοχοθέτησης, εξεύρεσης κατάλληλων λύσεων καθώς και της στάθμισης των μειονεκτημάτων και των πλεονεκτημάτων των διάφορων εναλλακτικών. Εάν η μελέτη δείχνει ότι η επιχειρηματική ιδέα είναι βιώσιμη, το επόμενο στάδιο είναι η υλοποίηση της. Τα αποτελέσματα της μελέτης βιωσιμότητας συμβάλλουν στον αναλυτικό σχεδιασμό και μειώνουν τον χρόνο συλλογής πληροφοριών κατά την διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Σκοπός της μελέτης είναι να εξετάσει την βιωσιμότητα της επένδυσης, εντοπίζοντας παράλληλα πιθανές αδυναμίες και να δώσει απάντηση στο εξής ερώτημα: “Θα είναι επιτυχής η επένδυση;”

Οι μελέτες σκοπιμότητας/ βιωσιμότητας περιλαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη δομή της επιχείρησης, τα προϊόντα της, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται, το σύστημα αποθήκευσης και διανομής της, τους παραγωγικούς συντελεστές της καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θεωρείται σημαντική για τη λειτουργία της.

 

3) Μελέτες- Έρευνες αγοράς

 

Βασικός προβληματισμός σε κάθε εταιρεία είναι:

«Ποια είναι τα επιμέρους χαρακτηριστικά στα οποία θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερο βάρος προκειμένου να σταθεί καλύτερα στην αγορά απέναντι στους ανταγωνιστές της;».

Την απάντηση τη δίνει η έρευνα αγοράς. Στόχος της έρευνας αγοράς είναι να παρέχουν στη Διοίκηση των Οργανισμών αντικειμενική πληροφόρηση και να καθιστούν εφικτή την αποτύπωση των τάσεων της αγοράς, των αναγκών των πελατών, των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των ανταγωνιστών και τελικά, να αποτελούν ένα αξιόπιστο εργαλείο εκτίμησης του εξωτερικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

 

 Πρωτογενείς έρευνες

 

Με την πρωτογενή έρευνα μια επιχείρηση προσπαθεί να συλλέξει πληροφορίες, στοχευμένα, απευθείας από την αγορά και τους συντελεστές της, μέσω ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων, τηλεφωνικών επαφών, μελετών πάνελ, δοκιμών μάρκετινγκ κ.ά.  Είναι αυτονόητο ότι η πρωτογενής έρευνα αγοράς είναι κομμένη και ραμμένη στις ανάγκες της επιχείρησης που την πραγματοποιεί. Γι’ αυτό και απαιτείται επισταμένη προηγούμενη μελέτη και προσεκτικός σχεδιασμός τόσο των ενδεδειγμένων δράσεων όσο και των μέσων (ερωτηματολογίων κλπ.).

 

i) Έρευνες συμπεριφοράς καταναλωτή

Η συμπεριφορά καταναλωτή είναι η μελέτη για το πώς, πού, πότε και γιατί αγοράζουν ή δεν αγοράζουν οι άνθρωποι ένα προϊόν. Συνδυάζει στοιχεία από την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, την κοινωνική ανθρωπολογία και τα οικονομικά.

Προσπαθεί να καταλάβει την διαδικασία λήψης απόφασης των αγοραστών και χωριστά και κατά ομάδες. Μελετά τα χαρακτηριστικά των μεμονωμένων καταναλωτών, όπως τα δημογραφικά και οι μεταβλητές συμπεριφοράς, σε μια προσπάθεια κατανόησης των επιθυμιών τους. Προσπαθεί επίσης να αξιολογήσει τις επιρροές που δέχεται ο καταναλωτής από διάφορες ομάδες, όπως η οικογένεια, οι φίλοι και η κοινωνία γενικότερα.

 

ii) Ποσοτικές έρευνες

Σκοπός της ποσοτικής έρευνας είναι η εύρεση σχέσεων μεταξύ διαφόρων παραγόντων.  Η ποσοτική έρευνα αναφέρεται στη συστηματική διερεύνηση φαινομένων με στατιστικές μεθόδους, μαθηματικά μοντέλα και αριθμητικά δεδομένα. Χρησιμοποιείται συνήθως αντιπροσωπευτικό δείγμα παρατηρήσεων και επιδιώκεται γενίκευση σε ένα ευρύτερο πληθυσμό. Η συλλογή δεδομένων γίνεται με δομημένα πρωτόκολλα, όπως ερωτηματολόγια, κλίμακες και δοκίμια επιτευγμάτων.

 

iii) Ποιοτικές έρευνες

Η ποιοτική έρευνα στοχεύει στην διερεύνηση και κατανόηση σε βάθος των κοινωνικών φαινομένων. Ο ερευνητής με την ποιοτική έρευνα απαντάει σε ερωτήματα που σχετίζονται με το «Γιατί;» και το «Πώς;» των φαινομένων αυτών. Η ποιοτική προσέγγιση αποτελεί μια κατά βάση διερευνητική (exploratory) μέθοδο. Με την ποιοτική έρευνα ερευνούνται σε βάθος αναπαραστάσεις, στάσεις, αντιλήψεις, κίνητρα, καθώς και δεδομένα της συμπεριφοράς των ατόμων. Στόχος της ποιοτικής διερεύνησης είναι η ολιστική κατανόηση μιας στάσης ή μιας συμπεριφοράς αλλά και η ολιστική κατανόηση διερευνώντας την εμπειρία των ατόμων και τα υποκειμενικά νοήματα που τη συγκροτούν.

 

iv) Έρευνες τάσεων αγοράς

Έρευνα αγοράς (Market research) θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής πληροφοριών σχετικά με την αγορά και τους καταναλωτές. Η έρευνα αγοράς μελετά τις καταναλωτικές συνήθειες σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, αναγνωρίζει τυχών ανεκπλήρωτες ανάγκες επίσης δημιουργεί και νέες ανάγκες και σκοπό έχει τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών που σχετίζονται με τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης αγοράς-στόχου, το μέγεθος της, αλλά και τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που υπάρχουν σε μια αγορά. Η έρευνα αγοράς είναι αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής στρατηγικής, καθώς με τη βοήθεια της έρευνας τα στελέχη μιας επιχείρησης μπορούν να βασιστούν σε αυτήν και να επιλύσουν σημαντικά στρατηγικά προβλήματα.

 

v) Market potential

Η δυναμική αγοράς είναι η αποτίμηση των εσόδων από πωλήσεις από όλα τα κανάλια προμηθειών σε μια αγορά. Η δυναμική αγοράς είναι ο πληθυσμός που ενδιαφέρεται για το προϊόν / υπηρεσία που γίνεται ή προσφέρεται από έναν οργανισμό. Πρόκειται για ένα υποσύνολο του συνολικού πληθυσμού, όπου η δυναμική της αγοράς είναι ο πληθυσμός, οι οποίοι μπορούν να είναι δυνητικοί καταναλωτές του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Η δυναμική της αγοράς είναι ο μέγιστος πληθυσμός που θα ενδιαφέρεται για το προϊόν / υπηρεσία και δίνει μια καλή εικόνα για τη δυνατότητα ανάπτυξης.

 

vii) Ανάλυση ανταγωνισμού

Ανάλυση ανταγωνισμού είναι η εμπεριστατωμένη εξέταση του άμεσου ανταγωνισμού μιας επιχείρησης στην αγορά που δραστηριοποιείται, δηλαδή των επιχειρήσεων που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών της με παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες. Η ανάλυση του ανταγωνισμού έχει σκοπό να εντοπίσει τις ιδιαιτερότητες και τα δυνατά σημεία της επιχείρησης που τη διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό ώστε να βασίσει σε αυτά τη στρατηγική ανάπτυξης της.

 

viii) Benchmarking

Σε μια στρατηγική διαδικασία, η κάθε επιχείρηση πρέπει να καθoρίσει δικoύς της στόχους, και να συγκρίνει τα αποτελέσματά της με αυτούς, χωρίς αυτό να σηµαίνει οτι δε µπορεί να συγκριθεί και µε άλλες επιχειρήσεις. O όρος «benchmarking» (δοκιµασία επιδόσεων ή συγκριτική αξιολόγηση) χρησιµοποιείται για τέτοιες συγκρίσεις. Eπιλέγεται δηλαδή η επιχείρηση που θεωρείται εξαιρετικά καλή σε ένα συγκεκριµένο πεδίο και στη συνέχεια γίνεται σύγκριση µε αυτήν. H επιλεγµένη επιχείρηση δεν είναι ανάγκη να είναι ανταγωνίστρια, ούτε να ανήκει στον ίδιο επιχειρησιακό κλάδο. Για παράδειγµα, αν γνωρίζουµε οτι µία επιχείρηση είναι ιδιαίτερα καλή στον τοµέα διαχείρισης των παραπόνων πελατών, µπορούµε να διδαχθούμε απ’ τις µεθόδους και τις προσεγγίσεις διαχείρισης παραπόνων που έχει υιοθετήσει η εν λόγω επιχείρηση και να το εφαρμόσουμε κάνοντας τις ανάλογες προσαρμογές στην διοίκηση παραπόνων της δικής μας επιχείρησης.

 

Δευτερογενείς έρευνες

 

Η Δευτερογενής Έρευνα διεξάγεται με τη συγκέντρωση και αξιολόγηση στοιχείων που έχουν ήδη συλλεχθεί στα πλαίσια προηγούμενης πρωτογενούς έρευνας ή από στοιχεία που συγκεντρώνονται από τον πελάτη στα πλαίσια των εμπορικών δραστηριοτήτων του ή από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

i) Κλαδικές έρευνες αγοράς

Κλαδική έρευνα είναι η συστηματική συλλογή και ανάλυση όλων των μακροοικονομικών και μικροοικονομικών παραγόντων που διαμορφώνουν τις γενικές συνθήκες λειτουργίας και απόδοσης ενός κλάδου της οικονομίας.

 

ii) Έρευνες διάρθρωσης δομών και λειτουργιών αγοράς

Με κριτήριο το βαθμό ανταγωνισμού, σε μια αγορά μπορεί να επικρατεί:

Καθεμία από αυτές τις μορφές αγοράς, έχει διαφορετική διάρθρωση που προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που ανήκουν σε αυτήν, τη συμπεριφορά τους, την αποτελεσματικότητα τους και τους τρόπους διαμόρφωσης των τιμών και των ποσοτήτων των προϊόντων. Στην πράξη είναι δυνατόν ένας οικονομικός κλάδος ή μια επιχείρηση να εμφανίζουν χαρακτηριστικά διαφόρων μορφών αγοράς.

 

iii) Ειδικές έρευνες

Στον τομέα αυτό εντάσσονται έρευνες που γίνονται στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, έρευνες που γίνονται στον πληθυσμό μιας ειδικής επαγγελματικής κατηγορίας (όπως π.χ. δικηγόροι, γιατροί, δημοσιογράφοι), αλλά και έρευνες ειδικών «Ομάδων Εξουσίας» (όπως είναι η πολιτική ελίτ της χώρας, η επιχειρηματική ελίτ, κλπ). Οι έρευνες αυτές αποκαλούνται «ειδικές», γιατί απαιτούν διαφορετικό δειγματοληπτικό σχεδιασμό, διαφορετικές (και πολλές φορές ταυτόχρονες) μεθόδους συλλογής δεδομένων και διαφορετική δομή ερωτηματολογίων.