ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (HUMAN RESOURCE SERVICES)
1) Επιλογή / Στρατολόγηση / Αξιολόγηση προσωπικού
2) Εκπαίδευση
3) Coaching

Στη σημερινή εποχή οι προκλήσεις των επιχειρήσεων να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον απαιτούν την πλήρη αξιοποίηση του σημαντικότερου κεφαλαίου τους, του Ανθρώπινου Δυναμικού. Η συνεχής ποιοτική αναβάθμισή του και η επένδυση σε γνώση και πληροφορία συνιστούν αναγκαία προτεραιότητα η οποία συνεισφέρει άμεσα στην πραγμάτωση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της επιχείρησης.

 

 

1) Επιλογή / Στρατολόγηση / Αξιολόγηση προσωπικού

 

Η επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού που θα στελεχώσει μια εταιρεία όσο και αυτού που θα προωθηθεί στις ανώτερες διευθυντικές θέσεις, αποτελεί πλέον τον κύριο άξονα γύρω από το οποίο περιστρέφονται όλες οι άλλες λειτουργίες που αφορούν τη διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα. Αυτό συμβαίνει, γιατί στο δυναμικό περιβάλλον που λειτουργούν πλέον οι επιχειρήσεις ο χρόνος μέσα στον οποίο πρέπει να προσαρμοσθεί και να αποδώσει ένας εργαζόμενος, περιορίζεται συνεχώς.

 


 

 

2) Εκπαίδευση

Η εταιρεία μας μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη έχετε σχετικά με την οργάνωση και την παράδοση σεμιναρίων στο χώρο σας. Η εκπαίδευσή σας καθώς και του προσωπικού της επιχείρησής σας είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας για την επιτυχία. Μέσω της εκπαίδευσης ενισχύετε αποτελεσματικά τις ικανότητες του προσωπικού σας και βελτιώνετε την αποτελεσματικότητά τους. Η Bcom είναι εταιρία εξειδικευμένη σε σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Απευθυνόμενη σε επιχειρηματίες και στελέχη που θέλουν να επιτύχουν μετρήσιμα αποτελέσματα, οι εκπαιδευτές μας, με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης, υλοποιούν στρατηγικές ανάπτυξης & εκπαίδευσης προσωπικού. Η εταιρεία μας σχεδιάζει και υλοποιεί Εκπαιδευτικά Προγράμματα που καλύπτουν όλο το φάσμα επιχειρηματικής δράσης της σύγχρονης Επιχείρησης, αλλά και εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες σας με χρήση ειδικών ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων, συστημάτων αξιολόγησης, σε κάθε τομέα της Επιχείρησης.

 

i) Σχεδιασμός- Δημιουργία- Παροχή εκπαιδευτικού υλικού

Η εταιρεία μας διαθέτει μια πλήρως οργανωμένη βιβλιοθήκη εκπαιδευτικού υλικού, με περισσότερα από 80 θέματα, που μπορεί να επανασχεδιαστεί ή να προσαρμοστεί καλύπτοντας τις ανάγκες της επιχείρησης και του προσωπικού σας, ενισχύοντας την τεχνογνωσία των στελεχών και συνεργατών σας στις ανθρώπινες, τεχνικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες προσφέροντας τεχνοκρατικά εργαλεία και γνώσεις.

 

ii) Παροχή ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης

Η Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και η κατάρτιση εργαζομένων επικεντρώνεται σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση, στις δικές της ανάγκες με στόχο την καλύτερη δυνατή επιμόρφωση έτσι ώστε το ανθρώπινο δυναμικό της να μπορεί να ανταπεξέλθει στις καθημερινές ανάγκες που προκύπτουν.

 

 

3) Coaching

Το coaching είναι μια εσωτερική διαδικασία αυτογνωσίας που βοηθάει τον επιχειρηματία να αξιοποιήσει τις δικές του γνώσεις και δυνάμεις και όχι μέσω της καθοδηγούμενης συμβουλευτικής.

i) Business Coaching

Το business coaching, απευθύνεται στον επιχειρηματία που θέλει να μάθει πώς μπορεί να οργανώσει και να διοικήσει πιο αποτελεσματικά την επιχείρησή του και τους τομείς της (εγκαθίδρυση της εταιρείας, πρόσληψη και αξιολόγηση προσωπικού, marketing, πωλήσεις σε υφιστάμενο και νέο πελατολόγιο, εισπράξεις, πληρωμές, οικονομικός προγραμματισμός, βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, ποιοτικός έλεγχος, δημόσιες σχέσεις).

 

ii) Executive coaching

Το Executive Coaching απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και ιδρυμάτων (υπαλλήλους, μεσαία στελέχη και διοίκηση) προκειμένου να βοηθήσει στη βελτίωση και την αύξηση της απόδοσής τους. Παρέχεται μέσω ατομικών ή ομαδικών συνεδριών (team coaching). Στην περίπτωση του Executive Coaching, η σχέση που δημιουργείται είναι διμερής και την απαρτίζουν:

 • Coach: ο εξωτερικός συνεργάτης που παρέχει τις υπηρεσίες coaching
 • Coachee: το άτομο δηλαδή που δέχεται τις υπηρεσίες coaching. Μπορεί το coaching να παρέχεται και σε ομάδα ατόμων π.χ. στα άτομα ενός τμήματος της εταιρείας (team coaching).

Συνήθως οι στόχοι που θα τεθούν μέσα στις συνεδρίες επιλέγονται από την εταιρεία που είναι σε θέση να γνωρίζει τα σημεία εκείνα στα οποία χρειάζεται ενδυνάμωση ο coachee.

Με τον τρόπο αυτό τα στελέχη των εταιρειών:

 • αναπτύσσουν ή βελτιώνουν δεξιότητες
 • υποστηρίζονται στην επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων
 • βοηθούνται στην αλλαγή συμπεριφοράς και στάσης απέναντι στις καταστάσεις
 • αποκτούν μεγαλύτερη αυτογνωσία
 • αναπτύσσουν προσαρμοστικότητα και ευελιξία στις αλλαγές
 • βρίσκουν ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής
 • μειώνουν το άγχος τους και κατά συνέπεια βελτιώνεται η συμπεριφορά τους
 • λειτουργούν πιο αποτελεσματικά στην ομάδα στην οποία ανήκουν
 • γίνονται πιο αποδοτικοί και αποτελεσματικοί, ανακαλύπτουν/δημιουργούν κίνητρα.

 

Ενώ οι εταιρείες:

 • βελτιώνουν την παραγωγικότητά τους
 • ενισχύουν τα στελέχη τους να ανέλθουν και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στις καινούριες ευθύνες που αναλαμβάνουν
 • βοηθούν τους εργαζομένους να λύσουν θέματα σχέσεων με τους συναδέλφους τους και έτσι
 • αυξάνεται η απόδοσή τους στην εργασία
 • βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους
 • δεσμεύονται έναντι των εργαζομένων τους για την ανάπτυξη του προσωπικού τους.

 

iii) Life coaching

Ο Coach συνεργάζεται με τον πελάτη του ώστε να διαμορφώσει ένα στόχο και να ετοιμάσει ένα σχέδιο για την επίτευξή του, ή να εντοπίσει τα προβλήματα που τον απασχολούν και να διαμορφώσει ένα πλάνο επίλυσής τους. Ο Coach θα τον βοηθήσει πέρα από την προετοιμασία και την υλοποίηση του πλάνου στην διατήρηση της εστίασης στον στόχο και στη λύση καθώς και στην κινητοποίησή του και στην ανεύρεση σημαντικών για τον ίδιο κινήτρων. Θα αποτελέσει τον καταλύτη της επιθυμητής αλλαγής, την γέφυρα από το ένα στάδιο της ζωής στο επόμενο με μεθόδους, εργαλεία και τρόπους αποτελεσματικούς και επιστημονικά τεκμηριωμένους.

 

iv) Team coaching

Στο εταιρικό περιβάλλον τα πράγματα αλλάζουν η ανθρώπινη επικοινωνία και συνεργασία γίνεται πολύπλοκη και σύνθετη στη βάση ενός κοινού, οργανωμένου εταιρικού στόχου. Ο τομέας της ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, το Coaching εισέρχεται σε μια νέα, επαναστατική εποχή αλλαγών που διαδέχεται εκείνη της αναζήτησης πεφωτισμένων προσωπικοτήτων, της αναζήτησης ατομικών λύσεων. Σήμερα, και αύριο, αναζητούμε τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών και όχι μεμονωμένες προσωπικότητες που εν τέλει αδυνατούν να λειτουργήσουν συστημικά.