ης του πελάτη. Προσπαθεί να εντοπίσει προβλήματα και να προτείνει λύσεις, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, ανάλογα με την περίσταση. Το εύρος των παρεχόμενων συμβουλών ενδέχεται να είναι περιορισμένο (π.χ., σε ποιους τομείς και με ποιους τρόπους να επεκταθεί η εκστρατεία για την προώθηση των πωλήσεων), ή εκτεταμένο (π.χ., αν η πιθανή επέκταση της επιχείρησης πρέπει να γίνει με συγχώνευση ή εξαγορά).Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία στο έργο του Συμβούλου είναι η διαγνωστική ανάλυση καθώς και η έρευνα σε βάθος και ο εντοπισμός των στοιχείων που θα πρέπει να προσεχθούν και να αναλυθούν, ώστε να γίνει η σύνθεση των στοιχείων και η εξαγωγή συμπερασμάτων που θα οδηγήσουν στις προτεινόμενες λύσεις. Η παροχή της συμβουλευτ

ης του πελάτη. Προσπαθεί να εντοπίσει προβλήματα και να προτείνει λύσεις, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, ανάλογα με την περίσταση. Το εύρος των παρεχόμενων συμβουλών ενδέχεται να είναι περιορισμένο (π.χ., σε ποιους τομείς και με ποιους τρόπους να επεκταθεί η εκστρατεία για την προώθηση των πωλήσεων), ή εκτεταμένο (π.χ., αν η πιθανή […]